POKRET ZA SLOBODU priprema i treći, poslednji protest u ovoj godini

 

Protesti koje je POKRET ZA SLOBODU organizovao 14. septembra i 17. aprila ove godine doveli su do pregovora u Predsedništvu Srbije, i do obećanja novih vlasti da će ispitati svaku našu naznaku o korupciji u privatizaciji i, zajedno sa radnicima iz POKRETA ZA SLOBODU, raditi na oporavljanju uništenih preduzeća.

Na ovoj stranici objavljujemo do sada Predsedništvu predate dopise, sa detaljima o korupciji i pljački u svakom pojedinačnom preduzeću, sa našim zahtevima za oporavak tih preduzeća i predlozima kako je to moguće ostvariti.

Kako nije isključeno da se dato obećanje u narednom periodu može ispostaviti kao lažno, POKRET ZA SLOBODU priprema i treći, poslednji protest u ovoj godini, kojim želi da ovu radničku borbu dovede do kraja. Do sada smo uspevali da se izborimo samo za spas pojedinačnih preduzeća, sada želimo da se izborimo za jednu sistemsku promenu koja bi onemogućila dalju pljačku i deindustrijalizaciju. Nakon toga, predstoji nam nastavak naših drugih, možda podjednako važnih borbi.

http://pokret.net/cms/index.php?page=protest-14-septembra-pregovori-u-predsednistvu-srbije-i-dopisi-za-pojedinacna-preduzeca

>

>>

>>> ПОВЕЗАНИ ТЕКСТОВИ СА БЛОГА:

Оdržana RADNIČKA PROTESTNA ŠETNJA Pokreta za slobodu

Više ne moramo da uvozimo transformatore

Да ли људи који се не слажу око теорије еволуције могу да се сложе око нове пореске и монетарне политике?

 

2 Responses to POKRET ZA SLOBODU priprema i treći, poslednji protest u ovoj godini

 1. Varagić Nikola каже:

  Četvrti dopis Predsedništvu nakon pregovora na protestu PZS

  14. septembra 2012.

  Pokret za slobodu
  Matični broj organizacije: 17686097
  http://www.pokret.net
  info@pokret.net
  Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882

  Predsedništvo Srbije,
  Andrićev Venac br. 1

  Predmet: Privatizacija ’’Tri grozda’’ AD i predlog za oporavak preduzeća

  Poštovani,

  Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, šaljemo Vam, u koordinaciji sa radnicima i sindikatom, dopis о nekada najvećem ugostiteljskom preduzeću “Tri grozda“ a.d. iz Beograda, koje se od maja ove godine nalazi u stečaju jer ga je njegov novi vlasnik, firma ’’Mosaic Catering’’ d.o.o, zloupotrebio radi sticanja dobiti kroz neosnovano podizanje kredita i nezakonito raspolaganje njegovom imovinom. Preduzeće ’’Tri grozda’’ postoji od 1951. godine, a 2005. godine je, pre preuzimanja od strane ’’Mosaic Cateringa’’, posedovalo čak 33 ugostiteljska objekta, u kojima je bilo zaposleno ukupno 500 radnika. Iako je ’’Mosaic Catering’’ osnovan tek u oktobru 2005, sa ukupnim kapitalom od samo 500 evra, ’’Hypo Alpe Adria Banka’’ a.d. Beograd je sa njim 5. januara 2006. sklopila Ugovor o izdavanju bankarskih garancija i dugoročnom investicionom kreditu u iznosu od 7.5 miliona evra, kako bi mu tim novcem omogućila da otkupi većinski paket akcija ’’Tri grozda’’. ’’Hypo Alpe Adria banka’’, u našem regionu najpoznatija po drastičnim korupcionaškim aferama, kredit za kupovinu akcija je, dakle, u ovom slučaju odobrila jednom tek otvorenom preduzeću koje na svom računu nije imalo nikakav promet niti imovinu, sem minimalnog osnivačkog kapitala. Prema bankarskim propisima ’’Mosaic Catering’’ uopšte nije ispunjavao uslove za dobijanje takvog kredita.

  Nakon što su 2006. godine uspostavili svoju kontrolu u preuzetoj kompaniji, vlasnici ’’Mosaic Cateringa’’ i ’’Hypo’’ banka 2009. godine sklapaju Ugovor o solidarnom jemstvu (1), u kojem preduzeće ’’Tri grozda’’ svojom celokupnom imovinom postaje jemac da će ’’Mosaic Catering’’ vratiti banci neisplaćeni deo kredita u iznosu od 3.22 miliona evra. Na taj prevarni način, za kupovinu ’’Tri grozda’’ iskorišćena su njegova sopstvena sredstva, odnosno dugovi ’’Mosaic Cateringa’’ prebačeni su na teret kupljenog preduzeća, i postali dugovi samog ’’Tri grozda’’: ono je, drugim rečima, samo platilo sopstvenu prodaju i sopstvenu propast.

  U odgovor na tu besprimernu transakciju, 39 deoničara, sadašnjih akcionara i radnika „Tri grozda“ pokrenulo je pred Višim sudom u Beogradu postupak protiv dotične banke i ’’Mosaic Cateringa’’, radi utvrđivanja ništavosti navedenog Ugovora (2); dok je za njegovo sklapanje najverovatnije bio zaslužan, između ostalih, i bivši zamenik guvernera Nikola Živanović, direktor „Hypo Alpe Securities“, brokerske firme u vlasništvu istoimene banke, koji je u to vreme sedeo u upravnom odboru ’’Tri grozda’’.

  Ugovor o solidarnom jemstvu je ’’Tri grozda‘‘ doveo do skoro potpune propasti, koja se očitava u dugotrajnoj blokadi računa, pokrenutom stečajnom postupku, stotinama otpuštenih radnika, neplaćanju zarada i otuđenju mnoštva poslovnih objekata. Sam Ugovor, iako najsudbonosniji u istoriji ’’Tri grozda’’, nigde u samoj firmi nije zaveden i za njega se saznalo tek kad je ’’Hypo’’ banka na osnovu njega pokrenula stečajni postupak. Međutim, ’’Hypo’’ banka, po važećim bankarskim propisima, nije ni mogla odobriti kredit tek osnovanoj firmi bez novca i zaposlenih. Dakle, već je i sama pravno-ekonomska pozadina, po čijoj logici su ovi sporni ugovori sačinjeni, špekulantska i orijentisana na prevaru. O tome naročito svedoči tekst skraćene „Catering-ove“ ponude za kupovinu većinskog paketa akcija ’’Tri grozda’’, sačinjen od strane „Hypo“ banke, gde se garantuje povećanje zaposlenosti i zarada, školovanje dece zaposlenih, proširenje kapaciteta i modernizacija objekata – od čega, naravno, ništa nije ispunjeno, već je preduzeće dovedeno do stečaja.

  Skupština akcionara ’’Tri grozda’’ nikada nije odlučivala o sklapanju Ugovora o solidarnom jemstvu, a po članu 443. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/04) propisano je da takvu odluku može doneti samo Skupština akcionarskog društva, kvalifikovanom većinom, i to samo na predlog upravnog odbora akcionarskog društva, sve po zakonski detaljno propisanom postupku. Međutim, Ugovor je sakrivan i od akcionara i od zaposlenih, a potpisao ga je direktor ’’Tri grozda’’ Đorđe Avramović, postavljen od strane ’’Mosaic Cateringa’’. Na taj način su ’’Hypo’’ banka i ’’Mosaic Catering’’, koristeći se time što potonji u svim organima ’’Tri grozda’’ ima odlučujući glas, ugovorom obezbedili za sebe ili nekog trećeg očiglednu nesrazmernu korist, što je, po definiciji, zelenaški ugovor iz člana 141. st.1 ZOO – i kao takav nevažeći. Šta više, ne postoji nijedan razlog, niti bilo kakav poslovni aranžman u okviru kojeg bi imalo smisla da ’’Tri grozda’’ jamči za ’’Mosaic Catering’’ – i to solidarno – za iznos koji će ga odvesti u stečaj: i još da pri tom, saglasno spornom ugovoru o jemstvu (čl.2), izda ’’Hypo’’ banci pet blanko potpisanih menica, sa klauzulom ’’bez protesta’’, uz izjavu da će sve dugove ’’Mosaic Cateringa’’ bezuslovno i odmah otplatiti celokupnom svojom imovinom. Sve je to učinjeno po diktatu ’’Hypo’’ banke i ’’Mosaic Cateringa’’, koji su i sačinili tekstove svih pomenutih ugovora – čitavog niza ugovora, u kome je sporni ugovor o jemstvu bio samo poslednja karika.

  Osnivači ’’Mosaic Cateringa’’ su Milomir Joksimović, poznatiji kao ’’Miša Omega’’ (3), koji ima 50% udela u ovom akcionarskom društvu, i Danilo Kuzović, koji ima preostalih 50%. Dva meseca po osnivanju firme ’’Mosaic Catering’’, početkom januara 2006. godine, kupuju 60% akcija ’’Tri grozda’’ dobivši novac na već spomenuti način.

  ’’Hypo’’ banka je, u stvari, stručno-idejni tvorac (svi pomenuti ugovori sačinjeni su pod njenim patronatom i nose njene oznake i parafe njenih odgovornih lica) i glavni finansijer čitavog tog posla. Kako ’’Mosaic Catering’’ nije mogao niti hteo da plati dug od kredita dobijenog za kupovinu 60% akcija ’’Tri grozda’’, ona sa njim 16.decembra 2009. sklapa Ugovor o reprogramu dugoročnog kredita na iznos od 3.2 miliona evra, na osnovu kojeg je tek sklopljen Ugovor o solidarnom jemstvu – o ’’solidarnosti’’ solventnog kupljenog preduzeća sa sopstvenim insolventnim kupcem. Najzad, u maju 2011. godine ’’Hypo’’ banka predlaže pokretanje stečajnog postupka nad ’’Tri grozda’’.

  Nezakonito raspolaganje imovinom ’’Tri grozda’’

  U ponudi ’’Mosaic Cateringa’’ za preuzimanje akcija ’’Tri grozda’’, realizovanoj u januaru 2006. godine, naznačeno je da će se zadržati postojeća delatnost firme i vršiti njeno unapređenje i proširenje, obezbediti maksimalna uposlenost postojećih kapaciteta i poboljšati tržišna pozicija preduzeća, izvršiti modernizacija objekata, organizovati uprava društva tako što će biti poštovana vlasnička struktura (prema broju glasova u skupštini akcionara) i prava manjinskih akcionara, da će politika isplate dividendi direktno zavisiti od poslovnih rezultata i razvojnih projekata, da će se poštovati socijalni program i povećati zaposlenost, i da neće biti otpuštanja već zaposlenih po osnovu tehnološkog viška. Takođe, u istoj ponudi stoji i da će zaposlenima, u slučaju da izraze nameru da dobrovoljno raskinu radni odnos, na ime otpremnine biti isplaćeno 200 evra po godini radnog staža, da će pri angažovanju novih radnika prednost imati deca i bračni drugovi zaposlenih ili ranije zaposlenih, kao i sezonski radnici koji su već ranije bili angažovani od strane društva, da će se poštovati kolektivni ugovor, obezbediti zaštita na radu, zadržati ista politika zarada, kao i ostalih pogodnosti (za ove četiri tačke nisu date pojedinosti), itd.

  U periodu od 2006-2009. godine, sklopljeni su su ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji za 21 objekat, 4 objekta su izdata u zakup a za 4 izdata objekta ne postoji ugovor o zakupu. Prodati su, bez saglasnosti Skupštine akcionara, restoran ’’Grgeč’’ za 950 hiljada evra, prostor u Nevesinjskoj ulici površine 90 metra kvadratnih za nepoznat iznos, stan u Skadarskoj ulici površine 89 metra kvadratnih, deo bašte i aneks restorana ’’Dva jelena’’ i restoran ’’Novi orač’’ u Bulevaru oslobođenja za 300 hiljada evra, uz datu bankarsku garancija za kupca, i restoran ’’Večiti mladoženja’’ za 250 hiljada evra (4).

  U navedenom periodu, dolazi do velikog smanjenja broja zaposlenih, jer ugovori o zakupima i poslovno-tehničkoj saradnji nisu sadržavali obavezu o preuzimanju odgovarajućeg broja zaposlenih za određeni period trajanja ugovora i aneksa ugovora. Objekti su izdavani ljudima koji se nikada nisu bavili ugostiteljstvom, pa su otvarane radnje drugih profila, kao što su mesare, parfimerije, ribarnice, u koje su pojedini članovi uprave slali radnike iako oni nisu mogli ispuniti nove radne obaveze, za koje nisu kvalifikovani, tako da tamo za njih više nije bilo mesta. Radnici koji su radili kod pojedinih poslodavaca nisu dobijali plate niti markice za prevoz, nisu im plaćani socijalni doprinosi, radno vreme im je produženo, a onima koji su uopšte dobijali neku platu, umesto naknade za prekovremeno, zarade su dodatno smanjene. Izmišljan je zakup poslovnog prostora na udaljenosti preko 30 kilometara (Ibarska magistrala), gde su radnici premeštani; koristila se svaka prilika da se zaposleni ubede da za njih više nema posla u ’’Tri grozda’’.

  Davane su razne garancije, hipoteke i jemstva u ime društva ’’Tri grozda’’, i to:

  – data garancija uz obezbeđenje depozita kod ‘’National Bank of Greece’’ a.d. Beograd za zaduženja Marijane Burić (predstavnika konzorcijuma) u visini od 63,8 miliona dinara i gotovinski depozit od 55 hiljada dinara u menicama (za kupovinu na javnoj aukciji ugostiteljskog preduzeća ’’Prag’’).
  -dato jemstvo i položen dinarski depozit sa valutnom klauzulom u iznosu 595 hiljada evra kod ‘’NLB LHB’’ banke, koji će služiti po ugovoru o kreditu zaključenom između banke i Zorane Joksimović.
  -dato jemstvo kod ’’Panonske banke’’ a.d. Novi Sad po depozitu, i blanko menice privrednog drustva ’’Tri grozda’’ (iznos i svrha nepoznati).
  -stavljanje nepokretnosti pod hipoteku – lokal ’’Novi orač’’ po Ugovoru o dugoročnom kreditu L 2001/07 na iznos od 300 hiljada evra i L 2015/07 na iznos od 100 hiljada evra, gde je kao hipotekarni dužnik naveden ’’Tri grozda’’ a.d. po osnovu hipotekarnog opterećenja u korist “Hypo alpe Adria“ banke, kao poverioca u korist dužnika ’’Julieta’’ doo Beograd. Na sličan način preuzeto je “Tri grozda”a.d.
  -dato jemstvo, garancija br. 0500198472 koje je zaključio kao garant Milomir Joksimović. Na osnovu ovog jemstva ’’Tri grozda’’ a.d. diže kredit kod ‘’Panonske banke’’ u iznosu od 43 miliona dinara.
  -dozvoljava se uspostavljanje založnog prava hipoteke kod ‘’Hypo alpe Adria’’ banke nad nekretninom restorana ‘’Večiti mladozenja’’, na osnovu ugovora o kreditu L 2102/07 od 23.11.2007 godine u iznosu od 420 hiljada švajcarskih franaka. Isti model kao za ’’Novi Orač’’.
  -do kraja 2007. godine dato je jemstvo ‘’Panonskoj banci’’ a.d. Novi Sad, za korisnika kredita “Koptop invest“ doo Beograd, a 16.10.2007 uzet dugoročni kredit od ’’Vip food factory’’ doo Beograd od 800 hiljada dinara (ugovor o zajmu br. 2605).
  -bitno je istaći za ovaj period da su vršeni veći otpisi inventara i sredstava, a na teret kapitala, dok je vrlo malo prihodovano od njihove prodaje (primer: prodaja 3 kamiona po početnoj ceni od 40 hiljada dinara po komadu na usmenoj licitaciji).
  -po ugovoru br. 2007/37 dat iznos od 43 miliona dinara. Od 8.11.2007. takođe dato jemstvo kod ’’Marfin banke’’ u svojstvu solidarnog jemca hotelskom preduzeću ‘’Splendid“, br. ugovora 224/08 kao i niz hipotekarnih dugoročnih kredita iz 2007. godine.
  -u 2009. godini društvo kupuje ‘’Mercedes benz“ po ceni 68.6 hiljada evra, na lizing po ugovoru 11563 F/U6 od 12.6.2009. godine.

  ‘‘Tri grozda‘‘ a.d. – lična karta preduzeća pre privatizacije

  Preduzeće ‘‘Tri grozda‘‘ a.d. Beograd oformljeno je 1951. godine. Ubrzo nakon osnivanja, postaje jedno od najuglednijih restoraterskih preduzeća u Jugoslaviji i regionu, a po nekim od svojih restorana (‘‘Dva jelena“, ‘‘Orač“, “Polet“, “Kalenić“, “Avalica“ i drugi) postaje opšte poznato, i upisano u većinu turističkih karti. Preduzeće je izraslo u gigant ugostiteljstva, tako da 1970. godine u svom sastavu broji 1300 radnika i 64 objekta, i uspešno posluje osamdesetih, kao i devedesetih godina (pod sankcijama), sve do Zakona o svojinskoj transformaciji (SG RS BR.32/97), kad je i započela privatizacija društva shodno Zakonu o privatizaciji (SG RS BR.38/01). ‘‘Tri grozda‘‘ a.d. 2005. godine broji 500 radnika i 33 objekta, poseduje poslovni prostor, kancelarije, stanove, magacin. Prema podacima o proceni kapitala, prema stanju u 2004. godini, preduzeće je poslovalo na ukupno 12.035.99 m2, od čega je imalo: -u svojini 4.221.13 m2 ; -u susvojini 4.674.43 m2; -i u zakupu 3.140.43 m2.

  Predlog za oporavak ’’Tri grozda’’ a.d.

  Potrebno je da se radni timovi koji su zaduženi za preispitivanje privatizacija sastanu sa radnicima ’’Tri grozda’’, organizovanim u Samostalni sindikat tog preduzeća, preuzmu kompletnu dokumentaciju i dogovore oporavak preduzeća, koji bi se sastojao u sledećem:

  – Utvrđivanje nezakonitosti postupka preuzimanja ’’Tri grozda’’. ’’Hypo’’ banka se ne može pojaviti kao pokretač stečaja i stečajni poverilac na osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu, već treba utvrditi ništavost pomenutog ugovora na osnovu gore navedenih razloga.
  – Ukinuti stečaj ’’Tri grozda’’.
  – Poništiti ponudu o preuzimanju većinskog paketa akcija ’’Tri grozda’’.
  – Povratiti otuđenu imovinu i naknaditi štetu.
  – Revitalizovati društvo.
  – Pokrenuti odgovarajuće krivične postupke protiv odgovornih za postupak preuzimanja, umanjenja i nezakonitog otuđenja imovine ’’Tri grozda’’, i privremeno im oduzeti celokupnu nepokretnu i pokretnu imovinu i novčana sredstva.
  – Vratiti nezakonito otpuštene radnike.

  Sprovođenjem ovih mera, u vrlo kratkom vremenskom periodu osiguralo bi se:
  – Organizovanje rada u objektima.
  – Zapošljavanje odgovarajućeg broja radnika.
  – Poslovanje saglasno zakonskim propisima.

  Akcionari i bivši radnici spremni su da po povratku ‘‘Tri grozda‘‘ u stanje pre preuzimanja, iz redova samih radnika izaberu sposobno rukovodstvo, te da u najkraćem roku organizuju poslovanje preduzeća u ugostiteljskoj delatnosti, i zaposle najmanje 400 odgovarajućih radnika. Takva organizacija preduzeća obezbedila bi sigurno poslovanje, redovnu isplatu zarada, uplate odgovarajućih poreza i doprinosa za sve radnike, i izmirenje svih obaveza prema državi i dobavljačima.

  Pokret za slobodu stoji Vam na raspolaganju za posredovanje u organizovanju sastanaka na kojima bi se dogovorio oporavak ‘‘Tri grozda‘‘ i prikupila sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje odgovornosti za dosadašnje neodgovorno raspolaganje imovinom i poslovanjem.

  Srdačan pozdrav i želimo Vam puno uspeha u radu,

  POKRET ZA SLOBODU
  Milenko Srećković

  SAMOSTALNI SINDIKAT ‘‘TRI GROZDA‘‘ a.d.
  Snežana Đorđević

  FUSNOTE:

  1) Ugovor o solidarnom jemstvu S-1 2047/09 koji je zaključen 16.12.2009. godine u Beogradu između: “Hypo Alpe-Adria-Bank“ a.d, kao banke-poverioca, “Mosaic Cateringa“ doo, kao klijenta-dužnika, i “Tri grozda“ a.d, kao solidarnog jemca. (ugovor je u prilogu).
  2) Postupak se vodi pod brojem I.P.28/12 po tužbi od 8.8. 2011. godine. (tužba se nalazi u prilogu).
  3) U javnosti pominjan kao finansijer Demokratske stranke.
  4) Aneks broj 1. Ugovora o izdavanju bankarskih garancija i dugoročnom investicionom kreditu br. LG 3/06 od 16. januara 2006. godine u članu 1. određuje da u toku trajanja ugovora klijent neće prodavati imovinu “Tri grozda“ bez prethodne izričite pismene saglasnosti Banke.

  http://pokret.net/cms/index.php?page=cetvrti-dopis-predsednistvu-nakon-pregovora-na-protestu-pzs-14-septembra-2012

 2. […] POKRET ZA SLOBODU priprema i treći, poslednji protest u ovoj godini […]

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: