BALKANIST: SIEPA LEAKS

 

PIŠE 

Nepoznati haker je izvršio upad na informacioni sistem SIEPA, odakle je “procurelo” stotine mejlova koji pružaju insajderski uvid u rad jedne državne agencije, kao i navodne pronevere, korupciju, nepotizam i rasipanje novca građana Srbije.

Pogledajte šta smo u ovim mejlovima našli.

Ceo tekst:

http://balkanist.net/bcs/siepa-leaks/

Last week we announced that we’d received a leak of hundreds of sensitive internal emails revealing what appears to be widespread corruption within Serbia’s Investment and Export and Promotion Agency (SIEPA). Since then, we’ve combed through each of the emails and have concluded that the story is significantly bigger than we originally thought. SIEPA was responsible for promoting foreign direct investment (FDI), and the leaks indicate that a number of major actors both within and outside of Serbia were engaged in corruption. The story is no longer just about corruption in Serbia; it’s a story about corruption in the region, Europe, and possibly beyond.

We are working with investigators, as well as our partners in other countries, to deepen our understanding about the part foreign actors played in SIEPA corruption.

It’s our belief that taxpayers have a right to know about the theft of public funds. However, we’re also working closely with a team of lawyers to ensure no innocent parties are harmed by what we choose to publish. The West likes to stereotype the Balkans as a hotbed of corruption, cronyism and organized crime. That’s not an inaccurate characterization. But we are in possession of materials that reveal just how much major foreign actors have sought out this very “Balkan” business environment so they too could benefit from its “culture of corruption”.

Over the course of the next few weeks, we will be producing a series of individual stories based on the information contained in the SIEPA leaks and our own investigations. Some of these articles will be published here on Balkanist, and some will be published on Balkanist‘s page on Beacon Reader.

http://balkanist.net/bigger-than-serbia-the-size-and-scope-of-the-siepa-corruption-story/

——————————-

U či­ta­vom ma­te­ri­ja­lu mo­že se uoči­ti ne­ko­li­ko vr­sta spor­nih slu­ča­je­va: skla­pa­nje pre­da­ti­ra­nih ugo­vo­ra s prav­nim li­ci­ma, kao osnov za vr­še­nje is­pla­ta za po­slo­ve ko­ji su već bi­li oba­vlje­ni pre pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra ili ni­su uop­šte bi­li oba­vlje­ni; do­de­lji­va­nje sub­ven­ci­ja prav­nim li­ci­ma na osno­vu ne­tran­spa­rent­nih kri­te­ri­ju­ma; ustu­pa­nje ljud­skih, struč­nih, lo­gi­stič­kih i dru­gih re­sur­sa Agen­ci­je za or­ga­ni­zo­va­nje pro­mo­ci­je kan­di­da­ta URS-a…

Iz pro­sle­đe­ne ko­re­spon­den­ci­je se mo­že vi­de­ti da su vi­so­ki či­nov­ni­ci agen­ci­je na­vod­no već u ju­lu ove go­di­ne od­lu­či­li da će tro­dnev­ni tre­ning-se­mi­nar za za­po­sle­ne bi­ti po­ve­ren kom­pa­ni­ji GDP „Glo­bal so­lušns”, po ce­ni ne vi­šoj od 22-23.000 evra. U ju­lu se znao po­bed­nik ten­de­ra ko­ji će se za­vr­ši­ti tek u ok­to­bru.

Kako se vi­di iz pre­pi­ske, po­je­di­ni či­nov­ni­ci u agen­ci­ji su na­vod­no od­lu­či­li da ne­u­tro­še­na sred­stva po­ten­ci­jal­no ude­le od­re­đe­nom pred­u­ze­ću za po­slo­ve ko­ji su, či­ni se, već oba­vlje­ni u pro­šlo­sti. Raz­go­vor o pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra po­či­nje 30. no­vem­bra 2011. a pred­met ugo­vo­ra bi tre­ba­lo da bu­de „ne­ki do­ga­đaj ko­ji je sko­ro pro­šao”. Tako je pri­pre­mljen tekst ugo­vo­ra ko­ji tek tre­ba da se pot­pi­še, za posao ko­ji se već za­vr­šio.

Dr­žav­ni se­kre­tar jed­nog mi­ni­star­stva i vi­so­ki funkcioner Si­e­pe ko­nač­no su se po­go­di­li oko po­ve­ća­nja iz­no­sa sub­ven­ci­je (a da mo­že da se oprav­da re­vi­zo­ru).

Krajem 2011. godine upra­va agencije je od­lu­či­la da „is­ko­ri­sti svo­je za­kon­ske mo­guć­no­sti” i da svim svo­jim za­po­sle­ni­ma, po­red pla­te, do­de­li i bo­nus – i to u mej­lu s na­zna­kom „stro­go po­ver­lji­vo”.

Bu­du­ći da na­zna­ka „stro­go pov.” ni­je do­volj­na da za­u­sta­vi ši­re­nje ove in­for­ma­ci­je u dr­žav­noj upra­vi, je­dan od čla­no­va me­nadž­men­ta Agen­ci­je je po­ten­ci­jal­nim tra­ča­ra­ma, tj. „iz­daj­ni­ku”, za­pre­tio po­ka­znom ve­žbom „od­se­ca­nja pr­sti­ju”. Svo­je ko­le­ge je upo­zo­rio da o bo­nu­si­ma ne sme­ju čak ni da ša­pu­ću u svom kre­ve­tu, bu­du­ći da ži­vi­mo u kri­znoj go­di­ni „kad se svi ne­što bu­sa­ju u gru­di oko šted­nje”.

Za­tvo­re­na žur­ka u restoranu „Reka” u Beogradu „sa­mo za Si­e­pa staf” (gore) na­vod­no je fak­tu­ri­sa­na kao „skup za po­tre­be Evrop­ske mre­že pred­u­zet­ni­ka” (dole), a sve u čast Srp­ske no­ve go­di­ne 2011.

14 Responses to BALKANIST: SIEPA LEAKS

 1. Varagić Nikola каже:

  Tanjug | 15. 11. 2013.

  Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je danas da je najveći deo onoga što govori ministar privrede Saša Radulović tačno i osnovano, ali da na putu ka ostvarenju konačnog cilja ne mogu da se „pogaze“ svi radnici u Srbiji.

  – Najveći deo onoga što on govori je istina. Ali, to sam rekao i njemu – tačno je da je to konačan cilj kome težimo, ali ne možemo da na tom putu pogazimo sve radnike – rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje vezano za ukidanje SIEPE i stavove ministra Radulovića.

  • Varagić Nikola каже:

   HRONIKA | 18. novembar 2013. 15:33

   Brežančiću kućni pritvor bez narukvice

   Specijalni sud u Beogradu ukinuo pritvor vlasniku „MB gas oil“ Miletu Brežanciću, osumnjičenom za davanje mita bivšem pomoćniku ministra Nebojši Janjiću.

 2. Varagić Nikola каже:

  Radulović demontira Dinkića

  Iako poslanici Ujedinjenih regiona Srbije početkom septembra nisu podržali Vladu, jer su smatrali da ona „sa Dačićem nema reformski potencijal“, oštrica njihovih napada ubrzo se promenila i sada je u svoj žestini usmerena ka novom ministru privrede, vanstranačkom Saši Raduloviću.

  Kritike su poslednjih nedelja postale sve nervoznije, pa se od opštih i „benignih“ izjava da je on „totalni promašaj“ ili da su mu „postupci ne samo štetni nego i opasni za celu privredu“, prešlo na izvlačenje afera iz perioda pre nego što je postao ministar. Sve je počelo kada je ministar najavio da će ukinuti subvencije koje su davane preduzećima preko Fonda za razvoj, kao i podsticaje za otvaranje novih radnih mesta, izvozne poslove i nove investitore.

  Reč je o merama koje su bile višegodišnji stožer politike prethodnog ministra Mlađana Dinkića, pa nije neobično što su se i on i članovi stranke digli na uzbunu. Radulović je, inače, dosadašnji sistem finansiranja privrede iz državnog budžeta nazvao neodgovornim, tvrdeći da se novac preko institucija davao preduzećima bez ikakve provere da li su u stanju da kredite vrate i da li su postignuti efekti zbog kojih su sredstva plasirana.

  Bilo je, pre svega među privrednicima, i potpuno neproverenih tvrdnji da su firme koje dobiju kredite bile dužne da izdvoje neki procenat za partiju u čijem je resoru kreditor, ili za posrednika koji je omogućio pozajmicu. Ne zna se da li taj deo poslovanja državnih kreditnih institucija policija proverava, ali se zna da je zbog nedostatka kontrole državnog novca Ministarstvo privrede podnelo nekoliko krivičnih prijava. Zna se, takođe, i ko je primao novac i ko ga nije vraćao, jer je listing svih kredita dodeljenih privredi preko Fonda za razvoj osvanuo na sajtu Ministarstva. Iz tabela se čita i da je oko 40 odsto pozajmica potpuno, a još toliko teško naplativo, a koristile su ih firme koje nisu baš uspele da se razviju, jer se neke od njih sada nalaze u stečaju, a druge će tek po sili zakona da izađu iz decenijskog restrukturiranja.

  „Nećemo više bacati novac poreskih obveznika“, objasnio je potom Radulović i odmah najavio ukidanje SIEPE, još jedne „Dinkićeve agencije“, što je izazvalo novi talas kritika u kojima se poteglo za nabrajanjem investitora koji su, tvrde iz URS-a, zbog Radulovićevih mera odustali od ulaganja u Srbiji. Iako ministar ne odgovara direktno na direktne prozivke, jer kako kaže neće u to „blato“, daleko od toga da se brani ćutanjem. Opet je na sajtu Ministarstva okačen izveštaj o dodeljenim podsticajima preko SIEPA, a u analizi se zaključuje da je od najavljenih 55.000 radnih mesta, otvoreno tek svako četvrto.

  http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/radulovic_demontira_dinkica.46.html?news_id=271249#sthash.FxY0OCSb.dpuf

 3. Varagić Nikola каже:

  2013/11/15 Srećko Šekeljić >

  Btw, roku od nekoliko minuta od kada smo objavili članak, Elektrodistribucija nam je isključila struju, iako su nam sve obaveze prema njima namirene. Kada sam ih zvao da se žalim, izvinili su se i rekli da je njihov terenac greškom dobio nalog da nam ugasi struju i da će je uključiti tek u ponedeljak…

 4. Varagić Nikola каже:

  Ухапшена бивша министарка Јасна Матића, уплетена у закључивање 1.339 лажних уговора

  13:55 26.03.2014.

  ПРИВЕДЕНИ И БОЖИДАР ЛАГАНИН, ВЕСНА ПЕРИЋ И БОЈАН ЈАНКОВИЋ, КОЈИ СУ ОД 2006. ДО 2013. БИЛИ НА ЧЕЛУ АГЕНЦИЈЕ ЗА СТРАНА УЛАГАЊА

  – Закључивали фиктивне уговоре између запослених у SIEPA као физичких лица и Агенције, који се односе на послове који су били у опису послова запослених
  – На тај начин су средства буџета коришћена за исплате наводно извршених уговора о ауторским делима. Буџет је тиме оштећен за 119.609.216,16 динара, а себи и другим физичким лицима прибавили су противправну имовинску корист од 91.964.865 динара

  БИВША министарка за телекомункације у Влади Мирка Цветковића и некадашња директорка Агенције за страна улагања и промоцију извоза Србије Јасна Матић приведена је јутрос, сазнаје Тањуг.

  Поред Јасне Матић, приведени су и Божидар Лаганин, Весна Перић и Бојан Јанковић, који су у периоду од 2006. до 2013. године били на челу Агенције за страна улагања, а њима се на терет ставља злоупотреба службеног положаја у SIEPA.

  Они су осумњичени да су злоупотребом службеног положаја оштетили буџет за око милион евра, саопштено је из МУП-а.

  МУП је саопштио да су осумњичени од 2006. до 2013. године, закључивањем 1.339 фиктивних уговора о ауторском делу, оштетили буџет за 119,6 милиона динара, а незаконито присвојили 91,9 милиона динара.

  Они су, кршећи неколико закона, „пословали“ тако што су закључивали фиктивне уговоре између запослених у SIEPA као физичких лица и Агенције, који се односе на послове који су били у опису послова запослених у Агенцији. На тај начин, средства из буџета била су коришћена за исплате наводно извршених уговора о ауторским делима. Буџет је тиме оштећен за 119.609.216,16 динара, себи и другим физичким лицима прибавили су противправну имовинску корист од 91.964.865 динара, док разлика од 27.644.351,16 динара представља укупан износ обрачунатих и плаћених пореза и доприноса по том основу.

  Јасна Матић била је директорка Агенције за страна улагања и промоцију извоза од 2004. до маја 2007. године, Весна Перић од маја 2007. до јуна 2010, Бојан Јанковић био је заменик директора од 2007. до 2013, док је Божидар Лаганин на месту директора био је од јула 2010. до новембра 2013. године.

  Јасна Матић је за министра за телекомуникације у влади Мирка Цветковића изабрана 7. јула 2008. године а исти сектор је, у својству државног секретра за дигиталну агенду, при министарству културе водила и у реконструисаној влади, образованој марта 2011.

  Претходно је била државни секретар за економске односе са иностранством у Министарству економије и регионалног развоја, као кадар Г17 плус.

  Матићева је рођена 14. јануара 1964. у Београду, а 2001. магистрирала је пословну администрацију на Универзитету Вашингтон у Сент Луису, САД.

  Дипломирала је на Грађевинском факултету у Београду, а од 2004. до 2007. била је директорка Агенције за страна улагања и промоцију извоза Србије – SIEPA.

  Од 2003. до 2004. била је главна саветница на Пројекту за унапређење конкурентности Србије, Буз Ален Хамилтон, USAID, а од 2000. до 2001. консултант Светске банке.

  Била је и специјални саветник потпредседника владе Мирољуба Лабуса.

  http://www.fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/uhapsena-bivsa-ministarka-jasna-matica-upletena-u-zakljucivanje-1339-laznih-ugovora

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: